فایل های دسته بندی نمونه سوالات پیام نور - صفحه 1

نمونه سوالات درس مبانی و اصول مدیریت آموزشی

نمونه سوالات درس مبانی و اصول مدیریت آموزشی رشته علوم تربیتی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس روان شناسی یادگیری

نمونه سوالات درس روان شناسی یادگیری رشته علوم تربیتی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس تکنولوژی آموزشی

نمونه سوالات درس تکنولوژی آموزشی رشته علوم تربیتی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس روان شناسی اجتماعی

نمونه سوالات درس روان شناسی اجتماعی رشته علوم تربیتی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس روان شناسی شخصیت

نمونه سوالات درس روان شناسی شخصیت رشته علوم تربیتی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس آموزش هنر

نمونه سوالات درس آموزش هنر رشته علوم تربیتی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس روان شناسی بازی

نمونه سوالات درس روان شناسی بازی رشته علوم تربیتی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس روش تریس علوم تجربی و اجتماعی

نمونه سوالات درس روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی رشته علوم تربیتی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس روش تدریس فارسی و آموزش کودکان دو زبانه

نمونه سوالات درس روش تدریس فارسی و آموزش کودکان دو زبانه رشته علوم تربیتی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی